OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Základné a všeobecné ustanovenia

II. Vymedzenie pojmov

III. Predávajúci a kupujúci

IV. Dodacie podmienky

a) Objednávka tovaru

b) Ceny

c) Stornovanie objednávky

d) Platobné podmienky

e) Dodávky tovaru

f) Odstúpenie od zmluvy

g) Ochrana osobných údajov

V. Reklamačný poriadok

a) Preambula

b) Prevencia

c) Základné podmienky reklamácie

d) Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

e) Lehoty na uplatnenie reklamácie

f) Neodstrániteľné chyby

g) Alternatívne riešenie sporov

VI. Záverečné ustanovenia

I. ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky Numos, s. r. o., platia pre nákup v online obchode Numizmatika Numos. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa).

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (fyzická osoba), riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú aj elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www) ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Vystavením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti.

II. VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak sú zmluvnými stranami spotrebiteľ a predávajúci.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo služby.

Spotrebiteľ (kupujúci) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ – podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná so zámerom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú známe z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky si objednávku skontrolovať a v prípade potreby ju opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach online obchodu Numizmatika Numos, a tým je umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s týmito obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé od tarify telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

III. PREDÁVAJÚCI A KUPUJÚCI

Predávajúci a prevádzkovateľ online obchodu je obchodná spoločnosť Numos, s. r. o., so sídlom: Považská 464/36, 040 11 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 24783/V, IČO: 45318573, DIČ: 2022948532, IČ DPH: SK2022948532. Numos, s. r. o. je platcom DPH od 5. júla 2013. Kontaktnou adresou pre doručovanie je sídlo spoločnosti.

Kupujúcim je ten právny subjekt, ktorý sa zaregistroval ako užívateľ na týchto stránkach, teda vyplnil údaje identifikujúce jeho osobu (meno a priezvisko alebo názov obchodnej firmy, bydlisko alebo sídlo firmy, telefónne číslo, e-mail) a vykonal záväznú objednávku, ktorá bola následne potvrdená v súlade s podmienkami uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci (spotrebiteľ) dáva predávajúcemu svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre nižšie uvedené účely. Kupujúci je povinný vyhovieť požiadavkám predávajúceho v rámci overovania správnosti a pravdivosti údajov obsiahnutých v objednávke.

IV. DODACIE PODMIENKY

a) Objednávka tovaru

Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný zvoleným informačným kanálom (e-mail, sms, telefonicky). Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade výpadku serveru alebo softvérovej chyby zrušiť alebo odmietnuť objednávky, ktoré by mu priniesli stratu.

b) Ceny

Ceny uvedené online obchode Numizmatika Numos platia pre nákup produktov prostredníctvom online obchodu. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné, vrátane DPH, a sú konečné. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky (obsahuje cenu tovaru, DPH, balné a poštovné). Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru (ak ide o tovar, ktorý nie je v sklade), ak nie je dohodnuté inak, predávajúci neručí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

c) Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez poplatku do 2 (dvoch) hodín od momentu zaslania objednávky. Objednávku je možné stornovať e-mailom alebo telefonicky. Stornovanie objednávky po tomto termíne je možné iba po dohode s predávajúcim. Stornovaním objednávky po uplynutí vyššie uvedenej lehoty je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, t. j. v prípade nákupu tovaru, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaslaním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Pokiaľ zákazník za objednaný tovar zaplatil a objednávku v súlade s vyššie uvedeným riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet alebo adresu v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy zákazník vzal svoju objednávku späť.

Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar nemá v sklade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka so zámerom dohodnúť sa o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu zaplatil, bude zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, ak si zákazník zvolí osobný odber objednaného tovaru ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 10 dní od vykonania objednávky.

d) Platobné podmienky

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť iba bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho.

Bezprostredne po prijatí objednávky bude zákazníkovi zaslaná na jeho e-mailovú adresu faktúra. Po jej odobrení je zákazník povinný vložiť (previesť) peniaze na účet predávajúceho uvedený na faktúre, pričom do kolónky Variabilný symbol vpíše číslo faktúry. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

e) Dodávka tovaru

Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Predávajúci po prijatí platby za objednaný tovar oznámi prostredníctvom e-mailu zákazníkovi odoslanie zásielky. Tovar s označením „na sklade“ bude zákazníkovi odoslaný do dvoch pracovných dní nasledujúcich po dni zaplatenia kúpnej ceny. Tovar s označením „na objednávku“ bude zákazníkovi odoslaný najneskôr do 21 dní odo dňa, kedy zákazník zaplatil kúpnu cenu za objednaný tovar. Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú.

Dodávka tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľa dohody s kupujúcim. Predávajúci k cene tovaru účtuje poštovné a balné. Poštovné a balné hradí kupujúci takto:

ZÁSIELKA NA SLOVENSKO

Doprava:

Slovenská pošta – poistená zásielka do 150 € a hmotnosti 500 g (+ 5 € s DPH)

Platba:

Bankovým prevodom (+ 0 €)

ZÁSIELKA DO ČESKEJ REPUBLIKY

Doprava:

Slovenská pošta – poistená zásielka do 500 € a hmotnosti 500 g (+ 7,50 € s DPH)

Platba:

Bankovým prevodom (+ 0 €)

ZÁSIELKA DO EURÓPY

Doprava:

Slovenská pošta – poistený balík do 500 € a hmotnosti 1 kg (+ 22 € s DPH)

Platba:

Bankovým prevodom (+ 0 €)

Uvádzané ceny za dopravu sú platné v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky a do Európy. Doprava mimo Európu je kalkulovaná osobitne.

V prípade vyššej ceny alebo vyššej hmotnosti zásielky bude zákazník o zmene poplatku za dopravu vopred informovaný.

Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník neprevezme zásielku a ihneď kontaktuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a v prípade potreby návod na používanie výrobku.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
– za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou,
– za poškodenie zásielky zavinené poštou,
– za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

f) Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať pre jeho nedostatok na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

Kupujúci (spotrebiteľ)

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. V tejto lehote musí spotrebiteľ (kupujúci) doručiť predávajúcemu právny úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu na použitie, atď.). V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje (číslo objednávky, variabilný symbol z faktúry) a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Kupujúci je povinný tovar poslať doporučene a poistený, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu (zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá). Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vráti peniaze za tovar, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu, bezodkladne bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, najneskôr však do 14 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
– ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu,
– ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho,
– ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Kupujúci, ktorý chce odstúpiť od zmluvy si musí stiahnuť formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku. Formulár musí vyplniť, vytlačiť, podpísať a zaslať na poštovú adresu predávajúceho.

g) Ochrana osobných údajov

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

V. REKLAMAČNÝ PORIADOK

a) Preambula

Reklamačný poriadok upresňuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade, ak vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

b) Prevencia

Pri výbere tovaru je potrebné, aby zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, vyhotovenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

Počas celého obdobia používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku na nevhodný účel.

c) Základné podmienky reklamácie

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej lehote chyba, má zákazník právo túto chybu reklamovať.

Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, prípadne nevhodné konštrukčné riešenie.

Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava lehota, potrebná na odborné posúdenie chyby.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak zákazník predloží reklamovaný tovar v pôvodnom obale kompletne spolu s príslušenstvom a tiež s dokladom o kúpe tovaru.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. V odôvodnených prípadoch môže predávajúci so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

d) Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Zákazník môže uplatniť reklamáciu písomne na adrese sídla spoločnosti, resp. e-mailom. Nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho preukazuje zákazník, najlepšie nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu začne predávajúci reklamačné konanie len v tom prípade, ak zákazník iným vierohodným spôsobom preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil naozaj od predávajúceho.

Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadnej opravy a o dĺžke jej trvania.

Hneď ako zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

e) Lehoty pre uplatnenie reklamácie

Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie zákazníkovi. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia reklamovaného tovaru. O výsledku informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.

Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná lehota znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná lehota na vymenenú súčasť.

f) Neodstrániteľné chyby

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti.

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má zákazník právo požadovať výmenu tovaru za nový – bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter chyby, stupeň a spôsob opotrebovania výrobku, na dĺžku jeho používania a na možnosti ďalšieho použitia.

g) Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením svojej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám. Pokiaľ sme vašu reklamáciu nevybavili k vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z. z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 3. 2010. Posledná úprava platná od 1. 6. 2023.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie návštevnosti tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať